ҮДЛЭГ I

Зочныг явахад хийх дайллага: үдлэг хийх (үдэх ёслол хийх), үдлэг өгөх (явах зочинд дэлгэрэнгүй...

үдлэг хийх үдэх ёслол хийх
үдлэг өгөх явах зочинд ямар нэг юм өгөх, бэлэглэх
Ижил үг:

ҮДЛЭГ II