ҮДЛЭХ

1. Аян замын хүний үдийн хэрд буудаллан хооллож ундлан амрах: үдлэх газар (аяны хүний амрах газар) - дэлгэрэнгүй...


2. Ажил хөдөлмөртэй хүмүүсийн үдэд завсарлаж амсхийх: үдлэхээр явах (үдийн цайгаа уухаар явах);
3. Бэлчээрлэсэн хонь мал үдэд хотондоо ирэх - Найдан хүүд шатам халуунд хонь хариулж явахад үдлэх шиг сайхан зүйл байсангүй. дэлгэрэнгүй...

үдлэх газар аяны хүний амрах газар
буух үдлэх аян замд түр амарч хооллох
үдлэхээр явах үдийн цайгаа уухаар явах