ҮГСҮҮЛЭХ II

Ургамал ногоо зэргийг хатааж, муутгаж чанарыг алдуулах.

Ижил үг:

ҮГСҮҮЛЭХ I