ҮГСЭХ I

1. Харилцан хэлэлцэж үг тохирох; санал нийлэх: үгсэн тохиролцох (ярилцан санаа нийлэх) - Тэрхийн дэлгэрэнгүй... ААЗ;


2. Хуйвалдах.

үгсэн тохиролцох ярилцан санаа нийлэх
Ижил үг:

ҮГСЭХ II