ҮГСЭЛ

Үгсэх үйлийн нэр, хэлэлцэн тохиролцсон зүйл, үг санал нийлсэн зохицол: үгслээр нийлэх (харилцан үгээ дэлгэрэнгүй...

үгслээр нийлэх харилцан үгээ тохиролцож хамтрах
үгслээр үйлдэх харилцан үгээ тохиролцож хийх
нууц үгсэл нууц тохироо