ҮГСҮҮЛЭХ I

Харилцан үг хэлэлцүүлж тохиролцуулах, санал нийлүүлэх.

Ижил үг:

ҮГСҮҮЛЭХ II