үг чагнасан олигор
үг дуулчих санаатай дэргэдээс холддоггүй, салдаггүй хүн