УГААР

Нүүрсхүчлийн дутуу исэл, нүүрсэн хий, амьсгал боогдуулах хий: угаарын хий (ганц хүчилтөрөгчит дэлгэрэнгүй...

угаарын хий ганц хүчилтөрөгчит нүүрстөрөгч, нүүрс дутуу шатахад үүсдэг хий
угаарт цохиулах шатаж дуусаагүй үед гардаг хорт хийнд амьсгал боогдох