УГААХ IV

Сур, шагайг дөрвөн суманд үл онох.

Ижил үг:

УГААХ I

УГААХ II

УГААХ III