УГААШ

Дотуур хувцас, орны цагаан хэрэглэл зэрэг дав даруй угааж сольдог гэр зуурын даавуун хэрэглэл: угаашаа дэлгэрэнгүй... (бохирдсон цагаан хэрэглэлээ солих), угаашийн нярав (цагаан хэрэглэлийн нярав).

угаашаа солих бохирдсон цагаан хэрэглэлээ солих
угаашийн нярав цагаан хэрэглэлийн нярав