ТӨГӨЛДӨРЖИХ

Улам төгөлдөр сайн болох: төгөлдөржиж эхлэх (хүчин төгөлдөр болох, биелэгдэж эхлэх, хэрэгжиж эхлэх), дэлгэрэнгүй...

төгөлдөржиж эхлэх хүчин төгөлдөр болох, биелэгдэж эхлэх, хэрэгжиж эхлэх
авьяас билиг нь төгөлдөржих

авьяас билиг нь улам тодрох