төгөлдөржиж эхлэх
хүчин төгөлдөр болох, биелэгдэж эхлэх, хэрэгжиж эхлэх