ТӨГСВӨР

1. Бүрдэл болсон: төгсвөрт галав (алтан галав);


2. Дуусвар, эцэс төгсгөл: төгсвөр болгох (дуусгавар болгох).

төгсвөрт галав алтан галав
төгсвөр болгох дуусгавар болгох