вакцин тарих
зүү тариураар хүн, амьтны биед вакцин шахах