ТАРЛАХ I

Хүн, амьтны тартай, тамир тэнхээтэй болох.

Ижил үг:

ТАРЛАХ II

ТАРЛАХ III

ТАРЛАХ IV

ТАРЛАХ V