ТАРЛАХ III

Аливаа юмны ерөнхий төлөвийг зураглан гаргах, хэлэх, төлөвлөх, тэрлэх: бичиж тарлах (тухайн зүйлийг дэлгэрэнгүй...

бичиж тарлах тухайн зүйлийг ерөнхий төлөвийн талаар бичгээр төлөвлөх
тарлах тэрлэх юмыг ерөнхийлөн зураглах, төлөвлөх