тариалалтын хугацаа дуусах
тариалах явц дуусах хугацаа