ТАЛТИРААТАХ

Хэлгий байх, хэлээ хазан ярих, хэлээ талтиран ярих.