ТАЙДГАР

Тойг нь дотогшоо муруй байдал: тайдгар хөлтэй (тойгоороо майжгий хөлтэй).