ТАГДГАНАХ

Тагдгар юмны үргэлжлэн хөдлөх, тагдгар хүн, амьтны хөдлөх, тагдалзах.