ТАГДАХ

Хүн, амьтны ихэд зүдэж ядрах, тартагтаа тулах, ягтах.