ТААШААХ

Сэтгэлд нь нийцэх, ойшоох, тоомсорлон хүлээж авах: таашаан бодох (үнэлэн бодох, сэтгэлд нь нийцэн дэлгэрэнгүй...