тохиромж таарамж
аливаа зүйл хоорондоо таарч тохирох боломж