СОЛХ
/ бөө /

Тайлга; онгод тэргүүтнийг тахихуй нь.