АСРАМЖИТ

Асрамж бүхий, халамжит: асрамжит эх (халамжит эх).