АСРАХ

1. Ач үзүүлэх, арчлан сувилах, тэжээн тэтгэх зэргээр тойлох -  Асрах санаат мэргэдээс эс асуувч, зөвийг нь дэлгэрэнгүй... Субашид., асран сувилах (арчлан сувилах), асран тэтгэх (тэжээн тэтгэх), асран хүмүүжүүлэх (халамжлан хүмүүжүүлэх), өвчтөнийг асрах (өвчтөнийг сувилах), хүүхдээ асрах (хүүхдээ халамжлан өсгөх), ээжийгээ асрах (ээжийгээ өргөж тэтгэх), өргөх асрах [хоршоо] (халамжлан тэтгэх);


2. Хамаарах, харгалзах: асран хамгаалах (халамжлан хамгаалах).

асран сувилах арчлан сувилах
асран тэтгэх тэжээн тэтгэх
асран хүмүүжүүлэх халамжлан хүмүүжүүлэх
өвчтөнийг асрах өвчтөнийг сувилах
хүүхдээ асрах

хүүхдээ халамжлан өсгөх

ээжийгээ асрах ээжийгээ өргөж тэтгэх
өргөх асрах халамжлан тэтгэх
асран хамгаалах халамжлан хамгаалах