САЛХИТАЙ

Тогтуун бус, салхи үл‎э‎эсэн байдал - Салхитай боловч бүгчим халуун байсан тул шанаа руу маань хөлс дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун., салхитай газар (салхи ихт‎эй газар).