САЛЬ :

саль буль (ажил хэрэгт цалгар, хөнгөн хуумгай ханддаг байдал).