САМАЛДАГЛАХ

1. Самалдаг тус газар цохих, нудрах: саархуу эр самалдаглах, самуун хүүхэн уйлагнах [зүйр цэцэн үг] дэлгэрэнгүй...


2. Зодолдох.

саархуу эр самалдаглах, самуун хүүхэн уйлагнах

хүний муу занг шүүмжлэн хэлсэн нь