САЛАНГИ

1. Хэсэг хэсгээрээ салсан, тархай: саланги тусгаар (а. Тархай, сарниун; б. Ангид ганцаар);


2. Дан ганцаар: саланги явах (ганцаараа явах), саланги амьдрах (тусдаа, ганцаар амьдрах);
3. Онцгой, этгээд: саланги байдал (а. Хэсэг бусгаараа салсан байдал; б. Ганцаар байдал; в. Онцгой, этгээд байдал), саланги дэлгэрэнгүй... (тусгайлан авч үзэх).

саланги тусгаар а. Тархай, сарниун; б. Ангид ганцаар
саланги явах ганцаараа явах
саланги амьдрах тусдаа, ганцаар амьдрах
саланги байдал а. Хэсэг бусгаараа салсан байдал; б. Ганцаар байдал в. Онцгой, этгээд байдал