САЛАНГИД

Хамт биш, тус тусдаа - Одоо ч олон салангид аж ахуй тээртэй болж байна шүү. Л.Түдэв. Нүүдэл., салангид дүгнэлт (а. Юм үзэгдлийн хэлхээ холбоог нэгтгэн дүгнээгүй, тус тусад нь авч үзэх нь; б. Хувийн дүгнэлт), салангид үзэл (тухайн зүйлийг өөр, ондоогоор үзэх үзэл).

салангид дүгнэлт а. Юм үзэгдлийн хэлхээ холбоог нэгтгэн дүгнээгүй, тус тусад нь авч үзэх нь б. Хувийн дүгнэлт
салангид үзэл тухайн зүйлийг өөр, ондоогоор үзэх үзэл