САЛБА III:

салба гуядах (их хүчтэй гуядах), салба нүдэх (навсартал нь ихэд нүдэх), дэлгэрэнгүй...

салба гуядах их хүчтэй гуядах
салба нүдэх навсартал нь ихэд нүдэх
салба цохих их хүчтэй цохих
Ижил үг:

САЛБА I

САЛБА II