САЛБАГА :

салбага салбага (далбагар салбагар зүйлийн хөдлөх нь), налбага салбага [хоршоо] (налбайж салбайсан нь).

салбага салбага далбагар салбагар зүйлийн хөдлөх нь
налбага салбага налбайж салбайсан нь