саланги байдал
а. Хэсэг бусгаараа салсан байдал; б. Ганцаар байдал в. Онцгой, этгээд байдал