САЙТАР I

Нягт нямбай, гүйцэд, машид - Тэр хонгиог сайтар битүүлэн бөглөжээ. Ж.Дамдин. дэлгэрэнгүй... асуудлыг сайтар судлах (асуудлыг тал бүрээс нь судлан шинжих), сайтар оносон санаа (мэргэн санаа) - Сайтар оносон санааг нөхөрт битгий эвд. Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., сайтар бодох (ухан бодох), сайтар мэдэх (гүн гүнзгий ухаж ойлгох) - Үнэхээр сайтар мэдэж наманчлан явагч үлэмж сайн мэргэн ертөнцөд маш чухаг. Субашид., сайтар сэргийлэх (тухайн хэрэг явдлыг гаргахгүй байх тал дээр ихэд анхаарах), Зальхай самууныг сайтар сэргийлж явсугай. Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., сайтар харах (ихэд нягталж харах) - Сайтар харваас Эрдэнээ шиг өндөр хүн цаашаа ум хумгүй гүйж явах шиг үзэгдэн дорхноо бараа тасарчээ. Ж.Дамдин. Миний монгол., сайтар үзэх (ихэд нягтлан шалгах), сайтар ачлах (а. Сайн асарч халамжлах; б. Хариу тус сайн үзүүлэх), сайтар басгагч [хуучирсан] (хүж), сайтар бясалгах [хуучирсан] (бясалгал их үйлдэх), сайтар оршуулах [хуучирсан] (а. Адислах; б. Ариусгах).

асуудлыг сайтар судлах асуудлыг тал бүрээс нь судлан шинжих
сайтар оносон санаа мэргэн санаа
сайтар бодох ухан бодох
сайтар мэдэх гүн гүнзгий ухаж ойлгох
сайтар сэргийлэх тухайн хэрэг явдлыг гаргахгүй байх тал дээр ихэд анхаарах
сайтар харах ихэд нягталж харах
сайтар үзэх ихэд нягтлан шалгах
сайтар ачлах

а. Сайн асарч халамжлах; б. Хариу тус сайн үзүүлэх

сайтар басгагч хүж
сайтар бясалгах бясалгал их үйлдэх
сайтар оршуулах а. Адислах; б. Ариусгах
Ижил үг:

САЙТАР II:

САЙТАР III: