сайтар оршуулах
/ хуучирсан /
а. Адислах; б. Ариусгах