САЙТАР II:
/ тоо /

сайтар хүрсэн [тоо] (гучин зургаан оронтой тоо), их сайтар хүргэсэн [тоо] (гучин дэлгэрэнгүй...

сайтар хүрсэн гучин зургаан оронтой тоо
их сайтар хүргэсэн гучин зургаан оронтой тоо
Ижил үг:

САЙТАР I

САЙТАР III: