сайтар сэргийлэх
тухайн хэрэг явдлыг гаргахгүй байх тал дээр ихэд анхаарах