САГ III:

саг саг (авиа дуурайх, дүрслэх үг), саг саг чичрэх (ихэд айн балмагдах) дэлгэрэнгүй...

саг саг авиа дуурайх, дүрслэх үг
саг саг чичрэх ихэд айн балмагдах
Ижил үг:

САГ I

САГ II:

САГ IV

САГ V