САГ V
/ хуучирсан /

Дөрөвдүгээр сар.

Ижил үг:

САГ I

САГ II:

САГ III:

САГ IV