САГ I

1. Хорхой шавж, ялаа батгана зэрэг амьтны өндөг: саг гаргах (ялаа, батгана зэрэг хорхой, шавж дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

САГ II:

САГ III:

САГ IV

САГ V