САВХИРХУУ

Савхитай төс бүхий: савхирхуу арьс (савхитай төстэй арьс).