САВЧУУР I

Савчих багаж хэрэгсэл: савчуур хутга (ямар нэгэн зүйлийг хэрчих, шулахад зориулсан хутга).

Ижил үг:

САВЧУУР II