арга саам хайх
а. Тухайн ажил үйлээс зайлсхийх арга эрэх; б. Ямар нэгэн зүйлд өөрийгөө буруугүй хэмээн нотлох