СААЛГАХ II

1. Бага болгох, богиносгох: аргамж саалгах (аргамжийг богиносгох) - Урт аргамж морины хөлийг ороох тул аргамжийг одоохон саалгах хэрэгтэй. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага;


2. Хасаж бууруулах: үнэ саалгах (бараа бүтээгдэхүүний үнийг хямдруулах) - Барааны үнийг саалгах дэлгэрэнгүй...“Улаанбаатар” сонин.

аргамж саалгах аргамжийг богиносгох
үнэ саалгах бараа бүтээгдэхүүний үнийг хямдруулах
Ижил үг:

СААЛГАХ I