РАШААНТАХ I

Цэцэг өвчинд нэрвэгдэх.

Ижил үг:

РАШААНТАХ II