РАДНА

Эрдэнэ - Радна эрихийг татсан ранза галын хаан дор мөргөмүү. Зуун дэлгэрэнгүй...