ПАЖИГНААН

Пажигнасан их дуу чимээ: пижигнээн пажигнаан [хоршоо] (пижигнэж пажигнасан их дуу, чимээ).