ПАДГҮЙ

Огт хамаагүй: надад падгүй (надад огт хамаагүй) - Дондогийн хорон санааг Жанжаа минь л зөв дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Уянгын туужууд.