АРУУ I

Сийрэг: аруу таруу [хоршоо] (армаг тармаг), аруу таруу нутаглах (энд тэнд тархан дэлгэрэнгүй...

аруу таруу армаг тармаг
аруу таруу нутаглах энд тэнд тархан холхон зайтай нутаглах
Ижил үг:

АРУУ II

АРУУ III:

АРУУ IV